TMBU question papers

TMBU Question Papers

It is not an official website.

पेपर्स भेजो & रुपये कमाओ


TMBU University Papers

 
BSC PART 1 PAPERS


 
BSC PART 2 PAPERS


 

BSC-BCOM-PART-2-RB-HINDI-2019

BSC-PART-2-BOTANY-2018

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2018

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2018

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2018

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2018

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2018

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2018

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2018

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2018

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2018

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2018

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2018

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2018

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2018

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2018

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2018

BSC-PART-2-MB-HINDI-2018

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2018

BSC-PART-2-MB-URDU-2018

BSC-PART-2-PHYSICS-2018

BSC-PART-2-RB-HINDI-COMPULSORY-2018

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2018

BSC-PART-2-BOTANY-2017

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2017

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2017

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2017

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2017

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2017

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2017

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2017

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2017

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2017

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2017

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2017

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2017

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2017

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2017

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2017

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2017

BSC-PART-2-MB-URDU-2017

BSC-PART-2-PHYSICS-2017

BSC-PART-2-RB-HINDI-COMPULSORY-2017

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2017

BSC-PART-2-BOTANY-2016

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2016

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2016

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2016

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2016

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2016

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2016

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2016

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2016

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2016

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2016

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2016

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2016

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2016

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2016

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2016

BSC-PART-2-MB-URDU-2016

BSC-PART-2-PHYSICS-2016

BSC-PART-2-RB-HINDI-COMPULSORY-2016

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2016

BSC-PART-2-BOTANY-2015

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2015

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2015

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2015

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2015

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2015

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2015

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-2015

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2015

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2015

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2015

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2015

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2015

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2015

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2015

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2015

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2015

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2015

BSC-PART-2-MB-URDU-2015

BSC-PART-2-PHYSICS-2015

BSC-PART-2-RB-HINDI-COMPULSORY-2015

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2015

BSC-PART-2-BOTANY-2014

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2014

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2014

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2014

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2014

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2014

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2014

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2014

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2014

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2014

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2014

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2014

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2014

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2014

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2014

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2014

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2014

BSC-PART-2-MB-URDU-2014

BSC-PART-2-PHYSICS-2014

BSC-PART-2-RB-HINDI-COMPULSORY-2014

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2014

BSC-PART-2-BOTANY-2013

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2013

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2013

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2013

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2013

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2013

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2013

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2013

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2013

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2013

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2013

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2013

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2013

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2013

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2013

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2013

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2013

BSC-PART-2-MB-URDU-2013

BSC-PART-2-PHYSICS-2013

BSC-PART-2-RB-HINDI-COMPULSORY-2013

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2013

BSC-PART-2-BOTANY-2012

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2012

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2012

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2012

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2012

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2012

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2012

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2012

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2012

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2012

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2012

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2012

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2012

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2012

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2012

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2012

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2012

BSC-PART-2-MB-URDU-2012

BSC-PART-2-PHYSICS-2012

BSC-PART-2-RB-HINDI-COMPULSORY-2012

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2012

BSC-PART-2-BOTANY-2011

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2011

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2011

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2011

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2011

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2011

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2011

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2011

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2011

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2011

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2011

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2011

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2011

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2011

BSC-PART-2-MB-ALT-ENGLISH-2011

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2011

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2011

BSC-PART-2-MB-URDU-2011

BSC-PART-2-PHYSICS-2011

BSC-PART-2-RB-HINDI-2011

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2011

BSC-PART-2-BOTANY-2010

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2010

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2010

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2010

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2010

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2010

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2010

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2010

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2010

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2010

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2010

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2010

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2010

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2010

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2010

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2010

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2010

BSC-PART-2-MB-URDU-2010

BSC-PART-2-PHYSICS-2010

BSC-PART-2-RB-HINDI-2010

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2010

BSC-PART-2-BOTANY-2009

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2009

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2009

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2009

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2009

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2009

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2009

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2009

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2009

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2009

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2009

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2009

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2009

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2009

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2009

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2009

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2009

BSC-PART-2-MB-URDU-2009

BSC-PART-2-PHYSICS-2009

BSC-PART-2-RB-HINDI-2009

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2009

BSC-PART-2-BOTANY-2008

BSC-PART-2-CHEMISTRY-2008

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-3-2008

BSC-PART-2-HONS-BOTANY-PAPER-4-2008

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-INORGANIC-2008

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-ORGANIC-2008

BSC-PART-2-HONS-CHEMISTRY-PHYSICAL-2008

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-3-2008

BSC-PART-2-HONS-MATHEMATICS-PAPER-4-2008

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-3-2008

BSC-PART-2-HONS-PHYSICS-PAPER-4-2008

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-3-2008

BSC-PART-2-HONS-ZOOLOGY-PAPER-4-2008

BSC-PART-2-MATHEMATICS-2008

BSC-PART-2-MB-BANGLA-2008

BSC-PART-2-MB-ENGLISH-2008

BSC-PART-2-MB-NON-HINDI-2008

BSC-PART-2-PHYSICS-2008

BSC-PART-2-ZOOLOGY-2008

 
BSC PART 3 PAPERS


 
BSC 1 SEMESTER PAPERS


 
BSC 2 SEMESTER PAPERS


 
BSC 3 SEMESTER PAPERS


 
BSC 4 SEMESTER PAPERS


 
BSC 5 SEMESTER PAPERS


 
BSC 6 SEMESTER PAPERS


 
BSC 7 SEMESTER PAPERS


 
BSC 8 SEMESTER PAPERS


 
BSC 9 SEMESTER PAPERS


 
BSC 10 SEMESTER PAPERS


 
Entrance Examination Papers